Sürdürülebilirlik Yönetimi

Garanti Bankası olarak sürdürülebilirlik konularının paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratması amacıyla karar alma mekanizmalarına ve iş süreçlerine yerleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, Banka’nın sürdürülebilirlik faaliyetlerini resmi olarak gözden geçiren ve onaylayan başkanlığını bir Yönetim Kurulu üyesinin yaptığı bir Komitedir. Sürdürülebilirlik Komitesi kaydedilen gelişmeyi takip etmek ve tüm sürdürülebilirlik çalışmaları için veri girişi sağlamak amacıyla düzenli olarak toplanmaktadır. Komite, sürdürülebilirlik konularını ve fırsatlarını tüm faaliyetlere, ürünlere ve hizmetlere entegre etmek için özel olarak yapılandırılmıştır. Buna ek olarak, bu yapı, yapılan tüm çalışmaların iç politikalar ve ilgili mevzuatla tutarlı olmasını sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik Komitesi’nin görevi Banka’nın stratejik yönüne ve aksiyon planlarına karar vermektir. Komite, Sürdürülebilirlik Ekibi ve sürdürülebilirlikle bağlantılı konularla ilgili görev yapan çalışanlar tarafından getirilen tavsiyeleri gözden geçirmek ve bunlar üzerinde karara varmak için toplanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Ekibi, Garanti Bankası’nda sürdürülebilirlik ana başlığı altında yürütülen çalışmaların günlük olarak koordinasyonundan sorumludur. Proje Finansmanı Müdürlüğü içinde yer alan tam zamanlı söz konusu Ekip, Ekip Yöneticisi ile Proje Finansmanı Birim Müdürü dahil toplam 5 üyeden oluşur. Düzenli olarak senede dört defa Komite toplantılarında raporlama yapan Sürdürülebilirlik Ekibi, bankanın sürdürülebilirlik konularında kaydettiği gelişmeleri Komite’ye sunar. Buna ek olarak, sürdürülebilirlik konularında gündeme dair önemli gelişmeler Ekip tarafından Komite üyelerine aktarılır ve onay gerektiren süreçlerle ilgili Komite’den onay alınır. Sürdürülebilirlik Ekibi, Komite tarafından alınan kararların uygulamaya dönüştürülmesi sürecinde Banka’nın diğer birimleriyle iş birliği içinde çalışmaktadır.

Her hafta ilerlemeleri takip eden Ekip, Banka çapında sürdürülebilirlikle ilgili verilerin konsolidasyonunu ve Banka hedefleri kapsamında değerlendirilmesini sağlamakta, diğer birimlerden bilgi ve veri toplanmasını koordine etmektedir. Bugün itibariyle Garanti Bankası’nın, veri toplamak ve Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından alınan kararların görev yaptıkları birim veya şubelerde uygulanmasını desteklemek için Sürdürülebilirlik Ekibi ile koordinasyon içinde çalışmaktan sorumlu 1.000’in üzerinde Sürdürülebilirlik Temsilcisi bulunmaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

Sürdürülebilirlik Komitesi’nin sorumlulukları;


  • Enerji tüketimi, atık yönetimi vb. unsurlar ile Bankamızın çevreye doğrudan etkilerinden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izlemek,
  • Finansman sağlanan projeler ve diğer krediler kanalıyla çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dolaylı etkilerinin yol açabileceği risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları izler ve gerektiğinde ilgili karar organlarına görüş vermek,
  • Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında Banka itibarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmaları takip etmek,
  • Banka'nın sürdürülebilirlik yapısı çerçevesinde verilen tüm kararların ve yürütülen projelerin, Banka'nın diğer politika ve ilgili yönetmelikleriyle uygunluğunun sağlandığından emin olmak,
  • Bankanın sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen ürün ve hizmetler sunmasına yönelik çalışmaları yönetmek,
  • Sürdürülebilirlik ile bağlantılı çalışmaların etkinliğini izlemek,
  • İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu’na faaliyetleri hakkında bilgi vermek,
  • Sorumlu olduğu alanlara yönelik politika, prosedür, yönetmelik vb. dokümanların güncelleme gereksinimlerini takip etmek, güncelliğini sağlamak üzere aksiyon almak olarak sıralanmaktadır.

Sürdürülebilirlik stratejisinin ve politikasının, banka operasyonları, ürünleri, hizmetleri ve karar mekanizmalarına entegrasyonunu koordine etmek.

Komite 2017 yılında yeterli çoğunluk sağlanarak 1 kez toplanmıştır.

Komite üyeleri için lütfen burayı ziyaret ediniz.

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

Sözleşme

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as

lorem klsdjlk sajdk ajsdkjskdjıoqw dqwuda sd lsdidss uds mdsudusuadahskasjh dsajdhajskhd kjasdhjkashdjk asjdhaskjkhd as